Dòng Nội dung
1
Bài giảng một số vấn đề cơ bản về quản lý nhà nước trong hoạt động dầu khí
H., 2017
47tr. ; 27cm.
Trình bày những vấn đề chung về quản lý nhà nước trong hoạt động dầu khí, luật dầu khí, đấu thầu trong hoạt động dầu khí, hợp đồng dầu khí
Đầu mục:1