Dòng Nội dung
1
Bài giảng địa chất thủy văn dầu khí : Dùng cho sinh viên ngành địa chất dầu / Nguyễn Văn Lâm;
H. :, 2001
116tr ; 27cm
Nguyễn Văn Lâm
Nội dung nghiên cứu của ĐCTV, ĐCTV dầu và thủy địa hóa các mỏ dầu khí. Sự hình thành thủy quyển ngầm, đặc điểm thành phần hóa học của nước dưới đất các vùng dầu khí, điều kiện địa chất thủy văn hình thành và phá hủy các mỏ dầu khí, địa chất thủy văn tìm kiếm và thăm dò dầu khí.
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
2
Địa chấn địa tầng trong tìm kiếm thăm dò dầu khí / Mai Thanh Tân
2011
102tr. ; 30cm.
Mai Thanh Tân
Cơ sở địa tầng phân tập trong minh giải địa chấn địa tầng, đánh giá tài liệu địa chấn, địa chấn địa tầng trong minh giải tài liệu địa chấn
Đầu mục:2
3
Địa chất và tài nguyên dầu khí Việt Nam / Nguyễn Hiệp (ch.b)
H. : Khoa học và kỹ thuật, 2007
549tr. ; 30cm
Sách tập hợp toàn diện và đầy đủ những thành tựu nghiên cứu, kết quả tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí ở Việt Nam. Gồm các nội dung sau: Việt Nam và công tác nghiên cứu, tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí; Kiến tạo khu vực và các bể trầm tích của Việt Nam; Các bể trầm tích Kainozoi và tài nguyên dầu khí; Địa chất và tài nguyên dầu khí trước Kainozoi.
Đầu mục:17 (Lượt lưu thông:31) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Giáo trình địa chất các mỏ than, dầu và khí đốt : Dùng cho sinh viên Đại học Mỏ - Địa chất và các trường khác / Đỗ Cảnh Dương
H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2004
224tr. ; 27cm.
Đỗ Cảnh Dương
Cung cấp các kiến thức về địa chất các mỏ khoáng sản cháy: Sự biến đổi các vật liệu hữu cơ ban đầu thành khoáng sản cháy; Tthan khoáng; Thành phần, tính chất, nguồn gốc dầu mỏ và khí đốt, các vỉa dầu và khí, đặc tính của các đá sinh dầu, chứa dầu, các két và bẫy chứa dầu,...
Đầu mục:21 (Lượt lưu thông:57) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
5
Giáo trình địa hóa dầu khí / Lê Văn Bình (Ch.b), Lê Ngọc Ánh
H., 2016
186tr. ; 30cm.
Lê Văn Bình
Khái quát chung về đối tượng nghiên cứu, vai trò và sự phát triển của địa hóa dầu khí ở Việt Nam và thế giới, đặc điểm, sự phân bố của nguyên tố carbon, vật chất hữu cơ, và hydrocacbon trong các quyển trên phạm vi Trái đất,...
Đầu mục:70 (Lượt lưu thông:90)