Dòng Nội dung
1
Bài giảng bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản : Dành cho học viên cao học chuyên ngành Địa chất Khoáng sản & Thăm dò / Nguyễn Quang Luật
H. : Knxb, 2013
186tr. ; 30cm.
Nguyễn Quang Luật
Trình bày những khái niệm cơ bản về môi trường, phương pháp đánh giá tác động môi trường và kiểm soát môi trường trong các hoạt động mỏ - địa chất, các vấn đề môi trường và bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản,...
Đầu mục:1
2
Bài giảng các đá biến đổi nhiệt dịch vây quang quặng / Trần Bỉnh Chư, Đỗ Văn Nhuận, Nguyễn Quang Luật
H. : Knxb, 2016
86tr. ; 30cm.
Trần Bỉnh Chư
Trình bày các khái niệm cơ bản về đá nhiệt dịch, khoáng vật nhiệt dịch, tổ hợp khoáng vật nhiệt dịch, các thành hệ biến chất
Đầu mục:1
3
Bài giảng các phương pháp đồng vị trong nghiên cứu : Dành cho nghiên cứu sinh ngành Kỹ thuật Địa chất / Nguyễn Quang Luật, Bùi Minh Tâm, Đỗ Đình Toát, Trịnh Xuân Hòa
H. : Knxb, 2016
95tr. ; 30cm.
Trình bày đồng vị phóng xạ trong nghiên cứu thạch luận, đồng vị bền trong nghiên cứu thạch luận, đồng vị phóng xạ trong nghiên cứu sinh khoáng, đồng vị bền trong nghiên cứu sinh khoáng
Đầu mục:1
4
Bài giảng các phương pháp nghiên cứu khoáng sản ẩn : Dùng cho học viên cao học chuyên ngành Địa chất khoáng sản và thăm dò / Nguyễn Văn Lâm, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thị Thanh Thảo
H., 2018
50 tr. ; 30 cm.
Nguyễn Văn Lâm
Trình bày những nội dung cơ bản về cơ sở phương pháp luận nghiên cứu khoáng sản ẩn và những nội dung cơ bản về phương pháp, kỹ thuật tiến hành công tác tìm kiếm chúng
Đầu mục:2
5
Bài giảng các quá trình tạo quặng : Dành cho học viên cao học chuyên ngành Địa chất khoáng sản & thăm dò / Nguyễn Quang Luật
H. : Knxb, 2012
92tr. ; 30cm.
Nguyễn Quang Luật
Những vấn đề chung về các quá trình tạo quặng, các quá trình tạo quặng trực magma, các quá trình tạo quặng nhiệt dịch,...
Đầu mục:1