Dòng Nội dung
1
Bài giảng các quá trình phản ứng đồng thể : Dùng cho học viên cao học chuyên ngành kỹ thuật hóa học / Bùi Thị Lệ Thủy
H. : Knxb, 2017
166tr. ; 30cm.
Bùi Thị Lệ Thủy
Giới thiệu về phản ứng xúc tác đồng thể, một số khái niệm cơ bản về chất xúc tác, phối tử,...
Đầu mục:2
2
Bài giảng chế biến hóa học hydrocacbon nhẹ : Dùng cho học viên cao học chuyên ngành Lọc hóa - Dầu / Bùi Thị Lệ Thủy
H. : Knxb, 2011
110tr. ; 30cm.
Bùi Thị Lệ Thủy
Đại cương về hydrobon nhẹ, oxy hóa ghép đôi Metan, công nghệ tổng hợp axetylen, sản xuất khí tổng hợp từ khí thiên nhiên,...
Đầu mục:1
3
Bài giảng công nghệ tổng hợp và chế biến polyme : Dùng cho học viên cao học chuyên ngành công nghệ hóa học / Bùi Thị Lệ Thủy
H. : Knxb, 2010
95tr. ; 30cm.
Bùi Thị Lệ Thủy
Giúp người học có những hiểu biết về công dụng, phương pháp tổng hợp, công nghệ sản xuất và chế biến polyme cơ bản, phổ biến trong đời sống và công nghiệp.
Đầu mục:1
4
Bài giảng hóa học xanh : Dùng cho học viên cao học chuyên ngành kỹ thuật hóa học / Bùi Thị Lệ Thủy
H. : Knxb, 2017
119tr. ; 30cm.
Bùi Thị Lệ Thủy
Giới thiệu về năng lượng xanh, các nguồn năng lượng xanh, tiềm năng và sự phát triển năng lượng xanh ở một số vùng và quốc gia
Đầu mục:1
5
Bài giảng hóa học xanh : Thời lượng 3 tín chỉ, dùng cho học viên cao học ngành Kỹ thuật Hóa dầu / Bùi Thị Lệ Thủy
H. : Knxb, 2018
167tr. ; 30cm.
Bùi Thị Lệ Thủy
Giới thiệu về hóa học xanh, dung môi xanh, xúc tác xanh, một số kỹ thuật sử dụng trong hóa học xanh,...
Đầu mục:1