Ngày đăng bài: 04/09/2020 09:07
Lượt xem: 14461
DANH MỤC TÀI LIỆU CÓ TẠI TỦ SÁCH KHOA MÔI TRƯỜNG

(Cán bộ phụ trách: Nguyễn Quốc Phi )

TT Tên sách Tác giả/Chủ biên Nhà xuất bản Năm
1 Đổi mới quản lý giáo dục ĐH 2010-2012   Bộ GD&ĐT 2010
2 Thư mục Địa chất Việt Nam   NXB Khoa học công nghệ 2010
3 Các định mức Kinh tế - kỹ thuật các công trình
địa chất - khoáng sản
  NXB Lao Động 2010
4 Hồ Chí Minh - cuộc đời hoạt động cách mạng   NXB Chính trị - Hành chính 2012
5 Hồ CHí Minh - những tác phẩm mang tính chất lịch sử   NXB Chính trị - Hành chính 2012
6 Kinh tế học về quản lý môi trường ở Việt Nam Bùi Dũng Thể NXB Kinh tế TPHCM 2014
7 Giải pháp khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên bảo
 vệ môi trường và phòng chống thiên tai khu vực sông Lô - Chảy thuộc khu vực miền núi Bắc Bộ
PGS.TS Lã Thanh Hà NXB Tài nguyên môi trường 2014
8 Tìm hiểu luật BVMT 2010   NXB Lao Động 2010
9 Các lưu vực sônG Sêsan và SêRêPok   TC bảo tồn thiên nhiên quốc tế  
10 Kỹ thuật xử lý chất thải rắn sinh hoạt Đào ĐÌnh Thuần NXB ĐH Quốc Gia HN 2018
11 Sinh thái môi trường ứng dụng Lê Huy Bá NXB ĐH Quốc Gia TPHCM  
12 Quản lý môi trường để phát triển bền vững Lê Huy Bá NXB ĐH Quốc Gia TPHCM  
13 Bảo tồn đa dạng sinh học dãy Trường Sơn Nguyễn Ngọc Sinh NXB Tài nguyên môi trường  
14 Cơ sở môi trường sinh thái Bùi Vạn Trân NXB Tài nguyên môi trường  
15 Giáo trình thiết kế Wetland cho xử lý nước thải Nguyễn Hoàng Nam NXB Khoa học kỹ thuật 2019
16 Kiểm soát ô nhiễm không khí trong CN Mỏ Phan Quang Văn NXB Xây dựng 2019