Ngày đăng bài: 15/11/2021 16:42
Lượt xem: 2475
Thông báo tài liệu mới Tháng 10/2021

DANH MỤC SÁCH MỚI THÁNG 10 - 2021

         

STT

Tên sách

Tác giả

Năm xuất bản

Nhà xuất bản

1

Luật giao thông đường bộ

Luật của Quốc hội

2021

Chính trị quốc gia

2

Quản lý đất đai ở Việt am (1945-2010)

Luật của Quốc hội

2012

Chính trị quốc gia

3

Luật đất đai

Luật của Quốc hội

2021

Chính trị quốc gia

4

Luật đo đạc và bản đồ

Luật của Quốc hội

2018

Chính trị quốc gia

5

Luật chuyển giao công nghệ

Luật của Quốc hội

2017

Chính trị quốc gia

6

Luật an toàn thông tin mạng

Luật của Quốc hội

2020

Chính trị quốc gia

7

Luật an ninh mạng

Luật của Quốc hội

2018

Chính trị quốc gia

8

Luật kiểm toán nhà nước

Luật của Quốc hội

2020

Chính trị quốc gia

9

Luật kế toán

Luật của Quốc hội

2018

Chính trị quốc gia

10

Luật bảo vệ môi trường

Luật của Quốc hội

2021

Chính trị quốc gia

11

Pháp lệnh cảnh sát môi trường

Luật của Quốc hội

2015

Chính trị quốc gia

12

Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Luật của Quốc hội

2017

Chính trị quốc gia

13

Những vấn đề về sở hữu, quản lý và sử dụng đất đai trong giai đoạn hiện nay

Vũ Văn Phúc

2013

Chính trị quốc gia

14

Quy định pháp luật về chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính theo luật đất đai năm 2013

Luật của Quốc hội

2015

Chính trị quốc gia

15

Quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên đất đai ứng phó với biến đổi khí hậu

Nguyễn Đình Bồng

2013

Chính trị quốc gia

16

Vốn hóa đất đai trong nền kinh tế thị trường định hướng HXCN ở Việt Nam

Học viện Chính trị Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.Ts.Trần Thị Minh Châu

2013

Chính trị quốc gia

17

Quy định về giá đất theo luật đất đai năm 2013

Luật của Quốc hội

2014

Chính trị quốc gia

18

Quy định pháp luật hướng dẫn hành nghề dịch vụ kế toán

Luật của Quốc hội

2017

Chính trị quốc gia

19

Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí ở Việt Nam hiện nay

Viện Nhà nước pháp luật; Bùi Đức Hiển

2017

Chính trị quốc gia

20

Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam

 Phạm Thu Hương

2014

Chính trị quốc gia

21

Chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường một số vấ đề lý luận và thực tiễn

Hội đông Kho học các cơ quan Đảng Trung ương

2013

Chính trị quốc gia

22

Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị)

Bộ GD-ĐT

2021

Chính trị quốc gia

23

Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị)

Bộ GD-ĐT

2021

Chính trị quốc gia

24

Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị)

Bộ GD-ĐT

2021

Chính trị quốc gia

25

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị)

Bộ GD-ĐT

2021

Chính trị quốc gia

26

Giáo trình triết học Mác - Lênin (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị)

Bộ GD-ĐT

2021

Chính trị quốc gia